Contact Us
GUANGZHOU YUEXIU INTERNATIONAL CONGRESS CENTER
Add: No. 119 Liu Hua Road, Yuexiu District, Guangzhou, China
Web: www.gyicc.com
Tel: 86(20)-3891 7827
Email: sales@gyicc.com
Venue Booking